آئین نامه مالی انجمن حمایت از بیماران  سوخته

ماده ۱ : عملیات مالی و معاملاتی انجمن حمایت از بیماران سوخته که منبعد انجمن نامیده می شود بر اساس این آئین نامه انجام خواهد شد .

ماده ۲ : انجمن شامل مجمع عمومی ، هیئت موسس ، ریاست هیئت مدیره ، و کلیه واحد های اجرائی منطبق با اساسنامه عهده دار بخشی از تولید خدمات و اجرای قسمتی از برنامه های انجمن می باشد.

ماده ۳ : سال مالی انجمن یک سال هجری شمسی است که هر سال به پایان تیر ماه ختم می شود به جز سال اول که از بدو تأسیس شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد.

ماده ۴: انجمن موظف است تا پایان خرداد سال بعد نسبت به تهیه صورت مالی نهایی با امضاء رئیس امور مالی ، مدیر اجرایی ، مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضاء هیئت مدیره به مجمع عمومی ارائه نماید.

ماده ۵: کلیه اسناد مالی تعهدآور از جمله چک ، سفته ، و … با امضاء  مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسسه خواهد بود.

ماده ۶: انجمن از طریق خزانه یک فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه واریز شده نزد بانک های مجاز افتتاح می نماید.

تبصره : افتتاح هر نوع حساب بانکی با درخواست کتبی مدیر عامل به هیئت مدیره و بعد از تصویب توسط رئیس هیئت مدیره یا مقامات مجاز از طرف وی مجاز می باشد جهت تمرکز درآمدهای اختصاصی انجمن می تواند به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی غیر قابل برداشت در بانک های مجاز کشور افتتاح نمایند.

تبصره ۲: انجمن ملزم به ارائه فهرست و شماره کلیه حسابهای بانکی خود به مجمع عمومی می باشد..

ماده ۷: رئیس امور مالی انجمن از بین کارشناسان یا کاردانان واجد صلاحیت رشته های امور مالی با حداقل تجربه یک سال و برای مدت  چهار سال به پیشنهاد مدیر عامل و تائید رئیس هیئت مدیره جهت انجام وظایف بشرح زیر منصوب می شود .

  • تهیه و تدوین صورت های مالی از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی ، محاسباتی ، نگهداری و تنظیم حسابها بر اساس آئین نامه ، مقرارت حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه ، صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی
  • نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدی و سپرده ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهای انجمن
  • شناسائی و نگهداری حسابها ، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های انجمن
  • اطلاع و کنترل کلیه تفویض  اختیارات جهت امضاهای مجاز
  • پی گیری و به روز رسانی مانده حسابهای سنواتی
  • اقدام به کلیه پرداختها شامل حقوق و مزایای کارکنان ، تنخواه گردان ، هزینه ، خرید اموال و سایر طبق مصوبه هیئت مدیره و تائید مدیر عامل

تبصره ۱: کلیه پرداخت های انجمن از طریق حسابهای بانکی و به وسیله چک انجام    می گیرد مگر در شرایط استثنایی و با تشخیص مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف ایشان

تبصره ۲: سقف اختیار مالی مدیر عامل و معاملات وی در هر سال طبق مصوبه هیئت مدیره می باشد

ماده ۸: تنخواه گردان عبارت است از وجهی که از طرف رئیس امور مالی با تائید مدیر عامل در اختیار کار پرداز قرار می گیرد . سقف تنخواه کارپرداز هرساله از طرف هیئت مدیره تعیین و قابل تغییر می باشد.

ماده ۹: کارپرداز ماموری است که نسبت به خرید ، تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز اقدام می نماید.

ماده ۱۰: در مواردی که تغییر این آئین نامه اختلاف نظر وجود داشته باشد مرجع تعیین کننده رئیس هیئت مدیره خواهد بود . این آئین نامه در ۱۰ ماده و ۳ تبصره که به تصویب هیئت مدیره رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.