انجمن ققنوس و ماهیتابه روغن داغ که حکایت خیلی هاست.

🔥 انجمن ققنوس

ریختن آب بر روی روغن داغ یکی دیگر از علل سوختگی در آشپزخانه، ریختن آب بر روی روغن داغ است معمولاً چنین اتفاقی در زمانی می افتد که بر روی روغنِ داغِ داخلِ ماهی تابه، آب ریخته می شود و در چنین حالتی روغنِ داغ به صورت قطرات سوزان به هوا پرتاب شده و بر روی بدنِ افرادی که در نزدیکی ظرفِ مذکور قرار دارند، پاشیده می شود. نمونه دیگر این اتفاق را در زمانی داریم که بر روی روغنِ داغِ داخلِ ماهیتابه، سیب زمینی خلال شده که با آب شسته شده است ریخته می شود که رطوبت سیب زمینی نقش آب در مثال بالا را بازی می کند.
🙏 پیشگیری از چنین حادثه ای چندان مشکل نیست و با کمی دقت می توان مانع بروز این حادثه شد تنها کافی است به این نکته دقت شود که افزودن آب یا غذای مرطوب به روغن داغ
می تواند خطرناک باشد.

#جمعیت_حمایت_از_بیماران_سوخته
#انجمن_ققنوس
#پيشگيرى
#حمايت
#روغن_داغ
#سوختگی
#رطوبت
#آب
#آشپزخانه
#ماهیتابه
#آموزش
#یادگیری

🆔 https://t.me/ghoghnoosngo