انجمن ققنوس (پیشگیری، درمان، بازتوانی)

🙏انجمن ققنوس

انجمن دو هدف اصلی را پیگیری می کند:
١-پیشگیری
ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد، نزدیک به صفر باشد؛ ( آموزش عمومی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از سوختگی افراد جامعه )

٢-بازگشت ( درمان و بازتوانی )
اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد. ( بازیابی، حفظ و ارتقای سلامت و زندگی فردی و اجتماعی افراد سوخته )

#جمعیت_حمایت_از_بیماران_سوخته
#انجمن_ققنوس
#زندگی
#پیشگیری
#درمان
#بیمارستان
#آموزش
#سلامتی
#بهداشت
#اجتماعی
#بازگشت
#فرهنگ_سازی

🆔 https://t.me/ghoghnoosngo