اول دی ماه، حضور انجمن ققنوس در ایستگاه های مترو

روز ملی پیشگیری از سوختگی ” با حضور انجمن ققنوس و داوطلبان ققنوسی در ایستگاه های مترو شهیدبهشتی ، تجریش ، تئاتر شهر ، ولیعصر ، دروازه دولت ، شهرری ، شهدا ، صادقیه ، آزادی ، امام خمینی

 

photo_2018-12-22_02-53-52photo_2018-12-22_08-41-45photo_2018-12-22_08-50-34photo_2018-12-22_08-41-37photo_2018-12-22_08-41-24photo_2018-12-22_08-41-29