اول دی ماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی

? اول دی ماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی

حضور پر شور مردم در ایستگاه های مترو
? حامی انجمن ققنوس باشید.

#مترو
#اول_دی_ماه
#روز_ملی_پیشگیری_از_سوختگی

? https://telegram.me/ghoghnoosngo

photo_2017-12-22_21-46-32