اول دی ماه، مراکز سوختگی سراسر کشور

روز ملی پیشگیری از سوختگی، در سراسر کشور برگزار شد. ( کرمانشاه ، ارومیه ،رشت ، زاهدان )

 

photo_2018-12-24_04-31-31