در حال حاضر افراد حقوقی و انسانهای بزرگوار در هر رشته تحصیلی , جایگاه اجتماعی و تیپ شغلی عضو یا حامیان انجمن هستند . ما امید داریم از همکاری مشارکت یا حمایت اشخاص یا موسسات حقوقی ( نظیر هنرمندان خوش نام , ورزشکاران قهرمان , بنگاههای اقتصادی سالم و ….) برخوردار شویم .