خدمات روانشناسی و مشاوره رایگان

👨‍⚕ انجمن ققنوس (جمعیت حمایت از بیماران سوخته)
ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره رایگان در کلینیک بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری به بیماران سوختگی، همراهان و پرسنل سوختگی
درمانگاه مطهری : ۸۸۷۷۰۰۳۱
انجمن ققنوس : ۸۸۷۷۰۰۴۹ – ۴۰۲۲۷۸۶۹ – ۴۰۲۲۷۸۷۰

#انجمن_ققنوس_آموزش_پیشگیری
#مشاوره_روانشناسی_مددکار
#زندگی_را_زیبا_ببینیم
#لطفا_نشر_دهید
@ghoghnoosngo