روز ملی ایمنی و آتش نشانی

سپاس خدایی را که خالق آتش است و پناه آتش نشان.
🚨۷مهر روز ملی ایمنی و آتشنشانی بر دلیر مردان عرصه آب و آتش مبارکباد.
یاد و خاطره ی شهدا آتشنشانی گرامی باد.🌷🌷🌷

#انجمن_ققنوس
#آتش_نشان
#ایمنی
#آب_آتش
#هفت_مهر
#آتشنشانی
#ملکی

🆔 https://t.me/ghoghnoosngo