مراکز پژوهشی در خصوص حمایت از بیماران سوخته شامل مراکز زیر خواهند بود.