پیام پیشگیری انجمن ققنوس

🌹پیام پیشگیری🌹

درباره ایمنی در برابر آتش سوزی با کودکان خود صحبت کنید و به آنها آموزش دهید:
هنگامی که لباسشان آتش گرفت نباید بدوند، بلکه باید بلافاصله بایستند، بخوابند و بر روی زمین بغلطند و در صورتی که پتوی ضد حریق در دسترسشان بود برای خاموش کردن آتش از آن استفاده نمایند.