پیشگیری از سوختگی را به کودکان خود بیاموزید.

سوختگى در كمين است.
سوختگى براى همه اتفاق مى افتد.
خطر سوختن فرزند شما را تهديد
مى كند.
آگاه باشيد و پيشگيرى از سوختگى را
به فرزندان خود آموزش دهيد.