چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

🚒 چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری با محورهای:
🔥 ایمنی شهری ( پیشگیری، حفاظت، پاسخ )
🔥 جنبه های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در ایمنی شهری در سالن همایش های بین المللی المپیک در حال برگزاری است.
امروز مقاله ای با عنوان ( بررسی مناطق پر خطر آسیب الکتریکی در استان تهران ) در حوزه پیشگیری از سوختگی توسط مسئول کمیته پیشگیری از سوختگی انجمن ققنوس سرکار خانم باقری در قالب پوستر ارائه شد.

photo_2019-02-25_02-48-07
photo_2019-02-25_02-48-25

photo_2019-02-25_02-47-08photo_2019-02-25_02-49-30