کمک انجمن به شما :

آسمان فرصت پرواز بلندی است        قصه این است چه اندازه کبوتر باشی

انجمن حمایت از بیماران سوخته , امیدوارست فرصتی برای انسانهای بزرگواری فراهم کند که دوست دارند به هم نوعان خود کمک کنند . بیماران سوخته از آنجا که ظاهرشان بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و زیبایی خود را از دست داده اند و در عین حال با ناتوانیهایی در اعضا و انجام فعالیتهایشان روبرو شده اند شاید بیش از بیماری دیگری نظیر سرطان , باید مورد توجه و حمایت معنوی و مادی قرار گیرند