یاد بگیریم چگونه نسوزیم.

🌹 پیشگیری از سوختگی🌹

برق گرفتگی ها:
ابتدا منبع برق را قطع نمایید، سپس فرد دچار برق گرفتگی را توسط برخی مواد نارسانای جریان برق مانند پلاستیک یا چوب از منبع اتصال به برق جدا نمایید. مراقبت کنید که فرد ناجی در کمک به فرد برق گرفته، خود دچار برق گرفتگی نشود.
👈 برای خاموش کردن آتش سوزی های ناشی از برق، از #آب استفاده نکنید.

👨‍⚕ ما میسوزیم چون نمی دانیم، برای یاد گرفتن وقت کافی صرف نکرده ایم.(سوختگی قابل پیشگیری است بیایید با نکات کوتاه به یکدیگر آموزش دهیم تا از حوادث ناشی از سوختگی جلوگیری نماییم.)

🆔 https://telegram.me/ghoghnoosngo