سهمی در بازآفرینی زندگی داشته باشید

انجمن ققنوس با لطف خداوند و همت همراهان خود توانست در سال ۹۵ حدود یک میلیون بار به بیماران سوخته کمک کند.
باشد که سنت پسندیده یاری رسانی با کمک شما هموطن عزیز روزافزون گردد.

انجمن ققنوس به حمایت شما برای شناخته شدن در سراسر ایران به عنوان حامی بیماران سوختگی احتیاج دارد.ما را به دوستان خود معرفی کنید.

photo_2017-10-16_22-23-32