اول دی ماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی

? اول دی ماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی
استقبال مردم از حضور ققنوسی ها در مراکز تجاری، برای آموزش پیشگیری از سوختگی

#روز_ملی_پیشگیری_از_سوختگی
#اول_دی_ماه

photo_2017-12-22_21-33-42