لباس سوختگی (ضد اسکار)

photo_۲۰۱۹-۰۶-۰۸_۱۱-۰۲-۵۰

درمان با لباس های فشاری ضد اسکار

لباس های ضد اسکار سوختگی بیشترین تاثیر را در درمان اسکار داشته که بعد از بانداژ و یا ساپورت های لوله ای شکل استفاده می شود. با توجه به سیر بهبودی زخم سوختگی و پیدایش اسکار هیپرتروفیک، پوشیدن لباس مخصوص ضد اسکار سوختگی در نرم نگه داشتن و پیشگیری از بر آمدگی آن موثر خواهد بود. چنانچه تحت فشار یکنواختی نباشد بعضی از ضمائم پوست در لایه های زیرین به رشد غیر طبیعی خود ادامه داده و سبب پیدایش منظره ناخوشايند در محل سوختگی می شود. در دوره ترمیم و بلوغ اسکار فشار خارجی باید به صورت پیوسته و دائم، ۲۳ ساعت در شبانه روز به مدت دوازده الی هیجده ماه استفاده شود.