adm@bpsa Archive

عیادت از بیماران بیمارستان شهید مطهری توسط معاون محترم امور اجتماعی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

اول دی ماه، عیادت از بیماران بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری با حضور جناب آقای دکتر ایازی معاون محترم امور اجتماعی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی،
ادامه مطلب