adm@bpsa Archive

? بیست و هفتم دی ماه برای بچه های سوختگی یک روز خاص بود . در این روز تعدادی از بیماران سوخته برای صحبت درباره مشکلات نیازها و
ادامه مطلب